تا آزادی جعفر ابراهیمی

۱۳۸۸ مرداد ۶, سه‌شنبه
50 روز گذشت ...
امروز 7 مرداد است و دقيقا 50 روز از بازداشت ناگهاني جعفر ابراهيمي ميگذرد.
جعفر معلم دبيرستانهاي شهريار است و نميدانيم او كه قلم همراه هميشگيش بود و دغدغه كودكان سرزمينش را داشت پايه هاي كدام امنيت ملي را لرزانده كه 50 روز است كه به اين اتهام دربند ميباشد...
نزديك يك ماه را در انفرادي گذرانده او را به دادگاه انقلاب برده اند براي آخرين دفاعياتش و اعلام كردند كه بازجويي از او به اتمام رسيده .قرار وثيقه صادر شده توسط بازپرس پرونده با امضاي قاضي حداد رد ميشود و او را به بند عمومي اوين منتقل ميكنند تا منتظر روز دادگاهش باشد.
در تماسش از شاگردانش ميپرسد و بزرگترين دغدغه اش برگه هاي امتحاني شاگردانش است كه آقايان گفته بودند به مدرسه بازشان ميگردانند و نگرداندند...
از دلتنگي روزهاي دوشنبه اش ميگويد كه آغاز روز مدرسه اش است و از كلاس كنكوري كه در مدرسه براي بچه ها گذاشته و حالا نميتواند برود.
از سختي روزهاي انفرادي نميگويد ..از ديسك گردنش نميگويد و از داروهايي كه يك ماه بود ديگر نداشتشان
اما او كه در مركز بي عدالتي است هم نميدانست كه قرار است دوباره برگردانده شود
انگار ناگهاني است
دو روز بيخبري و بعد تماسي كوتاه كه مرا برگرداندند انفرادي 209
براي بازجويي بيشتر نميداند چرا و نميداند تا كي ....
ياران دبستاني ...
هم وطنان ...
هوشيار باشيم جان جعفر و ديگر ياران دربندمان در خطر است ...
0 Comments:

ارسال یک نظر