تا آزادی جعفر ابراهیمی

۱۳۸۸ خرداد ۲۷, چهارشنبه
گفتگو باقاسم باقری/یکی ازدانش آموزان آقای ابراهیمی معلم بازداشتي
درپی دستگیری وزندانی شدن آقای جعفرابراهیمی به سراغ یکی ازدانش آموزان ایشان (قاسم باقری دانش آموزسال اول دبیرستان
کاوش،درشهرستان شهریار) رفتیم تادرباره ی ویژگی های اخلاقی وشیوه ی تدریس آقای ابراهیمی باوی گفتگویی داشته باشیم.ایشان بابغض فشرده درگلوکه دلتنگی آغشته به شرم وحیا درسخنانش هویدا بود به پرسش های ما پاسخ داد:
من ازمسائل سیاسی سردرنمی آورم،اما اخلاق خوب وبد را تشخیص می دهم،آقای ابراهیمی واقعابرای همه ی بچه ها،معلمی مهربان بود،اوهمانطورکه خودش هم می گفت برای ما تنهایک معلم نبود،بلکه یک دوست بود،که مشکلات مارا احساس می کرد،و تلاش می کرد که مشکلات درسی و شخصی مارا برطرف کند.
قاسم که بسیارسخنانش آمیخته به بغض بود و به سختی حرف میزد ادامه داد: اگرچه آقای ابراهیمی معلم ریاضی ما نبود،اماازهرفرصتی استفاده می کرد،تامارادردرس ریاضی یاری کند.وکلاس فوق العاده برگزارمی کرد؛بدون اینکه ازماپولی بخواهد.
قاسم درباره ی شیوه ی تدریس اومی گوید: امسال آقای ابراهیمی بامادرس ریاضیات نداشت، دبیرپرورشی مابود،امابازبچه هامشکلات درس ریاضیات خودرابه کمک او بر طرف می کردند.
قاسم درباره ی علاقه ی بچه ها به جعفرمی گوید: مارابطه ی نزدیکی باآقای ابراهیمی داشتیم، بطوریکه همکارانش ازدستگیری وی آگاه نبودند،امابچه ها(دانش آموزان) می دانستند،که آقای ابراهیمی دستگیرشده است.
آقای ابراهیمی برای من وسایربچه هایک الگوی خوب وشایسته است.همه دلشان می خواهدمانند آقای ابراهیمی باشند.
نگران این بودیم ،که مباداآقای قاسم باقری بخاطرمسائل گزینشی و آینده ی خودش نخواهد با مصاحبه بکند،اما اوباشجاعت گفت:
این معلم عزیزدرعرض یکسال به من آموخت که زندگی چیست، وچگونه باید زیست.آیا حال نوبت من نرسیده است که از زحماتش تشکر کنم.این روزها هر دقیقه اش هزاران ساعت برای من می گذرد.
قاسم خطاب به کسانی که معلمش رابازداشت کرده اند می گوید: ای کسانی که این معلم عدالت پیشه را دستگیرکرده اید،آیاعدالت وبرابری جرم است آیا آزادانه زندگی کردن جرم است. اگراین کارهاجرم است پس بیاییدنه تنهامن بلکه تمام مادانش آموزان راهم دستگیر کنید.آیا این حق مانیست که آزادانه زندگی کنیم و آزادانه بیندیشیم.ای معلم عزیزمطﻤﺋن باش با افتخار هدف و راهت را ادامه می دهم و به این شغل زیبایت بوسه می زنم.
0 Comments:

ارسال یک نظر