تا آزادی جعفر ابراهیمی

۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه
پیگیری پرونده ی آقای جعفر ابراهیمی 3 تير
روز 3 تير ماه 1388 آقای حسین علی ابراهیمی عموی جعفر ابراهیمی معلم بازداشت شده ای که دربند اداره ی اطلاعات می
باشد،دادخواستی رابرای روشن شدن وضعیت برادرزاده اش (جعفرابراهیمی ) تقدیم دفترآقای درخشان،قائم مقام دادگستری تهران نمود،سردفتر آقای درخشان با بیان این که: " پرونده بایدروال قانونی خودراطی کند."
ازپذیرفتن نامه خودداری نموده است
آقای ابراهیمی رونوشت نامه را برای رئیس کل دادگستری تهران نیز برده است،وی درپاسخ دادخواست آقای ابراهیمی گفته است: ما هیچگونه اطلاعی نسبت به پرونده و شخص بازداشت شده نداریم،ونمی دانیم جرم او چیست،لذا نمی توانیم این نامه را بپذیریم.
0 Comments:

ارسال یک نظر